Đăng nhập | Đăng ký
0978.020.636
Số nhà 221 - Ngõ Chợ Khâm Thiên
Bài giảng miễn phí
Bài Chào Hỏi - Tiếng Trung giao tiếp -
Đăng lúc: 13:53; ngày 12/06/2013; lượt xem 15066

Tình huống giao tiếp chào hỏi trong tiếng TRUNG, hội thoại tiếng Trung chủ đề chào hỏi làm quen. Học tiếng Trung qua những mẩu đối thoại ngắn

Bài 1: Chào hỏi và giới thiệu

GREETINGS AND INTRODUCTION


情景会 1:初次见面 
Ngữ cảnh 1:Lần đầu tiên gặp mặt


A: N ǐ hǎo ! 
你 好 ! 
Hello ! 
Xin chào!

B: N ǐ hǎo ! 
你 好 ! 
Hello ! 
Xin chào

A: Nǐ hǎo ma ? 
你 好 吗? 
How are you ? 
Bạn có khỏe không?

B: W ǒ hěn hǎo, xièxie. Nǐ ne ? 
我 很 好,谢谢。你 呢? 
I’m very well. Thank you, and you ? 
Tôi rất khỏe.Cám ơn,bạn thì sao?

A: W ǒ yě hěn hǎo. Xièxie. 
我 也 很 好, 谢谢。 
I’m also very well. Thank you. 
Tôi cũng thế, cám ơn bạn.

A: Nǐ máng ma ? 
你 忙 吗? 
Are you busy ? 
Bạn có bận không?

B: W ǒ hěn máng. Nǐ ne ? 
我 很 忙。 你 呢? 
I’m busy, and you ? 
Tôi rất bận.Còn bạn?

A: W ǒ bù máng. 
我 不 忙。 
I’m not busy. 
Tôi không bận.

A: Jiàndào nǐ zhēn gāoxìng. 
见 到 你 真 高兴。 
I’m really glad to meet you. 
Rất vui được gặp bạn.

B: Ji àndào nǐ wǒ yě hěn gāoxìng. 
见 到 你 我也 很 高 兴。 
I’m also very glad to meet you. 
Tôi cũng rất vui được gặp bạn

A: Zàijiàn. 
再 见。 
Good-bye. 
Tạm biệt.

B: Zàijiàn. 
再 见。 
Good-bye. 
Tạm biệt.

情景会话2:相互认识了解 
Ngữ cảnh 2: 2 bên cùng tìm hiểu 

A: Qǐngwèn, nín xìng shénme ? 
请 问,您 姓 什么? 
May I ask, what’s your surname ? 
Xin hỏi, anh họ gì?

B: W ǒ xìng Wáng. Nín guìxìng ? 
我 姓 王。 您 贵姓? 
My surname is Wang.
What’s your honorable surname ? 
Tôi họ Vương.Bạn họ gì?

A: W ǒ xìng Lǐ. 
我 姓 李。 
My surname is Li. 
Tôi họ Lý.

B: N ǐ jiào shénme míngzi ? 
你 叫 什 么 名 字?
Bạn tên gì?

A: Wǒ jiào Lǐ Jīng. Nín ne ? 
我 叫 李 经。 您呢? 
My name is Li Jing, and yours ? 
Tôi tên Lý Kinh, còn bạn?

B: Wǒ jiào Wáng Shāng. 
我 叫 王 商。 
My name is Wang Shang. 
Tôi tên Vương Thương.

A: Nín jīngshāng ma ? 
您 经 商 吗? 
Are you in business ? 
Anh đang làm trong kinh doanh?

B: W ǒ jīngshāng. Nín ne ? 
我 经 商。 您 呢? 
Yes, I am. And you ? 
Đúng vây.Còn anh?

A: W ǒ yě jīngshāng. 
我 也 经 商。 
I’m engaged in business, too. 
Tôi cũng làm trong kinh doanh.

B: T ài hǎo le, wǒmen dōu shì shāngrén. 
太 好 了,我们 都 是 商 人。 
That’s great, we are both businessmen. 
Thật tuyệt, chúng ta đều là doanh nhân.

A: Duì, wǒmen dōu shì shāngrén, yě shì tóngháng. 
对, 我们 都 是 商 人,也 是 同 行。 
Right, we are both businessmen, and we are people of the same profession, too. 
Đúng, chúng ta đều là doanh nhân và đồng thời cũng cùng ngành nữa.

B: Nín juéde jīngshāng nán ma ? 
您 觉得经 商 难 吗? 
Is it hard to do business ? 
Anh cảm thấy kinh doanh có khó lắm không?

A: W ǒ juéde jīngshāng hěn nán. 
我 觉得 经 商 很 难。 
It is hard. 
Tôi cảm thấy rất khó.

B: W ǒ juéde jīngshāng bú tài nán. 
我 觉得经 商 不太 难。 
I feel doing business is not very hard.
Tôi thì lại cảm thấy kinh doanh không khó lắm.

生词

1. 问候            wènhòu:          Chào hỏi
2. 你                nǐ:                    Bạn,ông, anh, bà chị....
3. 好                hǎo:                 Tốt, khỏe
4. 吗                ma:                  Không?(từ dùng để hỏi)
5. 我                wǒ:                  Tôi,ta...
6. 很                hěn:                 Rất
7. 谢谢            xièxiè:             cám ơn
8. 呢                ne:                   trợ từ nghi vấn
9. 也                yě:                   Cũng
10. 忙              máng:              Bận
11. 不              bù:                   Không
12. 见 到         jiàn dào:          Gặp được
13. 真              zhēn:               Thật
14. 高兴          gāoxìng:          Vui mừng, hân hạnh
15. 再见          zàijiàn:                        Tạm biệt
16. 请问          qǐngwèn:         Xin hỏi
17. 您              nín:                  Ngài
18. 姓              xìng:                Họ
19. 什么          shénme:          Gì, cái gì
20. 贵              guì:                  Quý
21. 叫              jiào:                 Gọi là, tên là
22. 名字          míngzi:           Tên
23. 经 商         jīng shāng:      Doanh nhân
24. 太              tài:Rất
25. 了              le:        rồi       (trợ từ động thái)
26. 我们          wǒmen:           Chúng ta
27. 都              dōu:                 Đều
28. 是              shì:                  Là
29. 商人          shāngrén:        Thương nhân
30. 同行          tóngháng:Cùng ngành
31. 觉得          juédé:Cảm thấy
32. 难              nán:Khó

补充词语
1.李经 lǐ jīng:Lý Kinh
2.王商wáng shāng:Vương Thương

专有名词

补充词语

1. 早上好        zǎoshànghǎo:Chào buổi sáng
2. 下午 好       xiàwǔ hǎo:Chào buổi chiều
3. 晚上好        wǎnshànghǎo:Chào buổi tối
4. 晚安            wǎnān:Chúc ngủ ngon
5. 再会            zài huì

补充商务用语
1. 外国 商人   wàiguó shāngrén:       Thương nhân nước ngoài
2. 生意人        shēngyì rén:                Người kinh doanh
3. 买卖 人       mǎimài rén:                Người buôn bán
4. 做买卖        zuòmǎimài:                 Buôn bán, giao dịch
5. 做 生意       zuò shēngyì:               Kinh doanh
6. 搞贸易        gǎo màoyì:                  Làm mậu dịch, thương mại
7. 搞 营 销      gǎo yíng xiāo:             Làm kinh doanh
8. 搞 销售       gǎo xiāoshòu:             Làm phân phối
9. 搞 进出口 贸易 gǎo jìnchūkǒu màoyì:Làm mậu dịch xuất nhập khẩu

 

练习

a.
例子lìzi 

wǒ xìng lǐ .wǒ bú xìng wáng nǐ ne ?
我 姓 李 。 我 不 姓 王 。 你 呢 ?
Tôi họ Lý, không phải họ Vương.Còn anh?

b.
例子lìzi :

nǐ xìng liú ,wǒ xìng chén .tā ne ?
你 姓 刘 , 我 姓 陈 。 她 呢 ?
Anh họ Lưu, tôi họ Trần.Còn cô ấy?

wǒ xìng Zhào ,wǒ bú xìng wú .nǐ ne ?
我 姓 赵 , 我 不 姓 吴 。 你 呢 ?
Tôi họ Triêu,không phải họ Ngô.Còn anh?

nǐ xìng Zhāng ,nǐ bú xìng chén .tā ne ?
你 姓 张 , 你 不 姓 陈 。 他 呢 ?
Anh họ Trương, anh không phải họ Trần.Còn anh ta?

tā xìng hú ,tā bú xìng wú nǐ ne ?
他 姓 胡 , 他 不 姓 吴 。 你 呢 ?
Anh ta họ Hồ, anh ta không phải họ Ngô.Còn anh?

wǒ xìng Zhào ,tā jiào wú míng .nǐ jiào shénme míngzi?
我 姓 赵 , 他 叫 吴 明 。 你 叫 什么 名字 ?
Tôi họ Triệu.Anh ấy tên Ngô Minh.Anh tên là gì?

nǐ xìng zhāo ?wǒ jiào chén zǐ yí .tā jiào shénme míngzi?
你 姓 赵? 我 叫 陈子怡。 他 叫 什么 名字 ?
Anh họ Triệu.Tôi tên là Trần Tử Di.Anh ta tên là gì?

tā xìng hú ,wǒ jiào wú jīng .nǐ jiào shénme míngzi?
他 姓 胡 , 我 叫 吴 经 。 你 叫 什么 名字 ?
Anh ta họ Hồ.Tôi tên là Ngô Kinh.Anh tên là gì?

c.
例子lìzi :

wǒ jiào Zhào jīng shēng ,wǒ bú jiào liú míng.
我 叫 赵 经 生 , 我 不 叫 刘 明 。
Tôi là Triệu Kinh Sinh, không phải là Lưu Minh.

nǐ jiào Zhāng yuè ,nǐ bú jiào chén zǐ yí.
你 叫 张 越 , 你 不 叫 陈 子 怡 。
Anh tên là Truơng Việt, không phải tên là Trần Tử Di.

tā jiào hú yào guāng ,tā bú jiào wú jīng.
他 叫 胡 耀 光 , 他 不 叫 吴 经 。
Anh ta tên là Hồ Diệu Quang, không phải là Ngô Kinh.

d.
lìzi
例子 :

wǒ bú jiào lǐ jīng , wǒ jiào wáng shāng.
我 不 叫 李 经 , 我 叫 王 商 。
Tôi không phải là Lý Kinh, tôi là Vương Thương.

tā jiào zǐ yí bú jiào dà wěi.
他 叫 子 怡 , 不 叫 大 伟 。
Anh ta là Tử Di, không phải là Đại Vĩ.

e.
lìzi
例子 :

wǒ xìng lǐ , jiào lǐ jīng . wǒ jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma?
我 姓 李 , 叫 李 经 。 我 经 商 , 你 呢 ? 你 经 商 吗 ?
Tôi họ Lý, gọi là Lý Kinh.Tôi là thương gia.Còn anh?Anh có phải là thương gia không?

wǒ xìng Zhào , jiào jīng shēng . wǒ jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma?
我 姓 赵 , 叫 经 生 。 我 经 商 , 你 呢 ? 你 经 商 吗 ?
Tôi họ Triệu, tên là Kinh Sinh.Tôi là thương gia.Còn anh?Anh có phải là thương gia không?

nǐ xìng Zhāng , jiào yuè . nǐ jīng shāng tā ne ? tā jīng shāng ma?
你 姓 张 , 叫 越 。 你 经 商 , 他 呢 ? 他 经 商 吗 ?
Anh họ Trương, tên là Việt.Anh là thương gia, còn anh ấy?Anh ấy có phải là thương gia không?

tā xìng wú , jiào yào guāng .tā jīng shāng nǐ ne ? nǐ jīng shāng ma?
他 姓 吴 , 叫 耀 光 。 他 经 商 , 你 呢 ? 你 经 商 吗 ?
Anh ta họ Ngô, tên là Diệu Quang.Anh ta là thương nhân.Còn anh?Anh có phải là thương gia không?

f.
lìzi
例子 :

wǒ jīng shāng . nǐ yě jīng shāng ma ? jīng shāng nán ma?
我 经 商 , 你 也 经 商 吗 ? 经 商 难 吗 ?
Tôi là thương gia, anh cũng thế chứ?Kinh doanh có khó không?

nǐ jīng shāng, tā yě jīng shāng ma ? jīng shāng nán ma?
你 经 商 , 他 也 经 商 吗 ? 经 商 难 吗 ?
Anh là thương gia, anh ta cũng thế chứ?Kinh doanh có khó không?

tā jīng shāng ,nǐ yě jīng shāng ma ? jīng shāng hěn nán.
他 经 商 , 你 也 经 商 吗 ? 经 商 很 难 。
Anh ta là thương gia, anh cũng thế chứ?Kinh doanh rất khó.

wǒmen jīng shāng , nǐmen yě jīng shāng ma ? jīng shāng bù nán.
我们 经 商 , 你们 也 经 商 吗 ? 经 商 不 难 。
Chúng tôi là thương gia, các bạn cũng thế chứ?Kinh doanh không khó.
g.
lìzi
例子 :

wǒ juédé jīng shāng bù nán.
我 觉得 经 商 不 难 。
Tôi cảm thấy kinh doanh không khó.

nǐ juédé shuō zhōngwén tài róngyì.
你 觉得 说 中文 太 容易 。
Bạn cảm thấy nói tiếng Trung rất dễ.

tā juédé gǎo màoyì hěn yǒuyìsi
他 觉得 搞 贸易 很 有意思 。
Anh ta cảm thấy làm kinh doanh rất thú vị.

wǒmen juédé zuò shēngyì tài nán.
我们 觉得 做 生意 太 难 。
Chúng tôi cảm thấy buôn bán rất khó.

wǒ juédé jīng shāng bù hěn nán.
我 觉得 经 商 不 很 难 。
Tôi cảm thấy kinh doanh không khó lắm.

nǐ juédé shuō zhōngwén bú tài róngyì.
你 觉得 说 中文 不 太 容易 。
Anh cảm thấy nói tiếng Trung không quá dễ.

tā juédé gǎo màoyì bú tài yǒuyìsi.
他 觉得 搞 贸易 不 太 有意思 。
Anh ta cảm thấy làm thương mại không thú vị.

wǒmen juédé zuò shēngyì bú tài yǒuyòng.
我们 觉得 做 生意 不 太 有用 。
Chúng tôi cảm thấy buôn bán không có lợi lắm.

nǐmen juédé gǎo yíng xiāo bú tài zhòngyào
你们 觉得 搞 营 销 不 太 重要 。
Các bạn cảm thấy làm kinh doanh không quan trọng lắm.

tāmen juédé zuò jìnchūkǒu màoyì bú tài lèi.
他们 觉得 做 进出口 贸易 不 太 累 。
Bọn họ cảm thấy làm thuơng mại xuất nhập khẩu không mệt lắm.

h.
lìzi
例子 :

wǒ jiào Zhào jīng shēng ,nǐ jiào shénme míngzi?
我 叫 赵 经 生 , 你 叫 什么 名字 ?
Tôi là Triệu Kinh Sinh, bạn tên là gì?

wǒ jiào chén zǐ yí .Nín guìxìng?
我 叫 陈 子 怡 , 您贵姓 ?
Tôi là Trần Tử Di, anh họ gì?

wǒ xìng Zhào, wǒ jīng shāng .nǐ ne?
我 姓 赵 , 我 经 商 , 你 呢 ?
Tôi họ Triệu.Tôi là thuơng gia.Còn bạn?

wǒ yě jīng shāng , wǒmen shì tóngháng.
我 也 经 商 , 我们 是 同行 。
Tôi cũng là thương gia, chúng ta cùng ngành rồi.

jiàn dào nǐ hěn gāoxìng
见 到 你 很 高兴 。
Rất vui được gặp bạn.

jiàn dào nǐ wǒ yě hěn gāoxìng
见 到 你 我 也 很 高兴 。
Tôi cũng rất vui được gặp bạn.

zàijiàn
再见 。
Tạm biệt.

zàijiàn
再见 。
Tạm biệt.

j.
nǐhǎo ma?
你好 吗 ?
Bạn có khỏe không?

wǒ hěn hǎo . xièxiè . nǐ ne ?
我 很 好 。 谢谢 。 你 呢 ?
Tôi rất khỏe, cảm ơn.Còn bạn?

wǒ yě hěn hǎo. xièxiè.
我 也 很 好 。 谢谢 。
Tôi cũng rất khỏe.Cảm ơn.

wǒ xìng chén , jiào chén zǐ yí . qǐngwèn nǐ guìxìng ? nǐ jiào shénme míngzi?
我 姓 陈 , 叫 陈 子 怡 。 请问 你 贵姓 ? 你 叫 什么 名字 ?
Tôi họ Trần, gọi là Trần Tử Di.Xin hỏi bạn họ gì?Bạn tên là gì?

wǒ xìng Zhào , jiào Zhào jīng shēng . nǐ jīng shāng ma?
我 姓 赵 , 叫 赵 经 生 。 你 经 商 吗 ?
Tôi họ Triệu, tên là Triệu Kinh Sinh.Bạn là thương gia à?

wǒ bù jīng shāng . qǐngwèn nǐ jīng shāng ma?
我 不 经 商 。请问 你 经 商 吗 ?
Tôi không phải là thương gia.Xin hỏi bạn có phải là thương gia không?

wǒ jīng shāng
我 经 商 。
Tôi là thương gia.

jīng shāng nán ma?
经 商 难 吗 ?
Kinh doanh có khó không?

jīng shāng hěn nán.
经 商 很 难 。
Kinh doanh rất khó.

Cô Lý tên là Lý Tĩnh, cô ấy hiện nay cũng là thương gia.Ngài Vương tên là Vương Thương cũng là thương gia.Lý Tĩnh và Vương Thương đều là thương gia, bọn họ đều kinh doanh.Cô Lý Tĩnh làm xuất nhập khẩu thương mại, cô ấy rất bận.Ngài Vương Thương làm kinh doanh, ông ấy không bận lắm.Lý Tĩnh cảm thấy làm kinh doanh rất khó, không dễ dàng.Ngài Vương Thương thì cảm thấy làm kinh doanh không khó lắm, rất dễ dàng.Bọn họ hiện nay làm cùng ngành, 1 người làm xuất nhập khẩu thương mại, 1 người là kinh doanh.Cả 2 đều là bạn tốt của nhau.Cả 2 đều rất thích công việc của mình.

Lǐ xiǎojiě jiào Lǐ Jìng , tā xiànzài jīng shāng . Wáng xiānshēng jiào wáng shāng, tā yě jīng shāng .Lǐ Jìng hé Wáng Shāng dōu shì shāngrén .tāmen dōu jīng shāng .Lǐ Jìng xiǎojiě gǎo jìnchū kǒu màoyì , tā hěn máng .Wáng Shāng xiānshēng gǎo yíng xiāo tā bú tài máng . Lǐ Jìng juédé jīng shāng hěn nán bù róngyì .Wáng Shāng juédé jīng shāng bú tài nán , hěn róngyì . tāmen xiànzài shì tóngháng . yī gè zuò jìnchū kǒu màoyì , yī gè gǎo yíng xiāo. tāmen . Liǎng gèrén shì hǎo péngyou . Tāmen dōu xǐhuān zìjǐ de gōngzuò

李 小姐 叫 李 静 , 她 现在 经 商 。 王 先生 叫 王 商 他 也 经 商 。 李 静 和 王 商 都 是 商人 , 他们 都 经 商 。 李 静 小姐 搞 进出口 贸易 , 她 很 忙 。 王 商 先生 搞 营 销 , 他 不 太 忙 。 李 静 觉得 经 商 很 难 , 不 容易 。 王 商 觉得 经 商 不 太 难 , 很 容易 。 他们 现在 是 同行 。 一 个 做 进出口 贸易 , 一 个 搞 营 销 。 他们 两 个人 是 好 朋友 。 他们 都 喜欢 自己 的 工作。

 tag : dạy tiếng Trung | trung tâm tiếng trung uy tín tại hà nội | học tiếng trung tốt tại hà nội | học tiếng trung giao tiếp .

CÁC TIN KHÁC
Tài liệu tiếng Trung - Học tiếng Trung giao tiếp
 TIẾNG TRUNG TỔNG HỢP

Tổng hợp tất cả các link VIDEO dạy học tiếng Trung, video miễn phí rất đặc sắc, GAME, bài hát phụ chú biên soạn công phu đủ cả chữ Hán, cách đọc âm latin, dịch nghĩa và chú giải của cô giáo Đào Hạnh giúp bạn học nhanh hơn và tìm hiểu về lớp chất lượng cao...

 Học bài hát tiếng Trung - ca khúc tiếng Trung hay nhất

HỌC TIẾNG TRUNG QUA CÁC BÀI HÁT, Học bài hát tiếng Trung , kèm lời dẫn giải chi tiết của cô ĐÀO HẠNH

 Tiếng TRUNG giao tiếp (kèm video)

Tiếng TRUNG giao tiếp (kèm video)- bao gồm 100 bài học video miễn phídễ hiểu cho các học trò lớp cô Đào Hạnh.

 TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI

Giáo trình dạy TRỰC TIẾP + TỪ XA, dạy online,... chuẩn tiếng Trung cho người đi làm, kinh doanh, phục vụ mục đích kiếm tiền, thăng tiến tại môi trường đối tác TQ, Đài Loan, Singapore..HỌC XONG DÙNG ĐƯỢC.

 TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐIỂM

Từ vựng tiếng Trung theo chủ điểm, Video Youtube kênh phát ĐÀO HẠNH, và các Flashcard song ngữ học tiếng trung, có tranh trên facebook tiengtrunghanoi.com, cô giáo biên soạn chi tiết tạo hứng thú học tập tiếng Trung hiệu quả

 PHÁT ÂM + NHẬP MÔN học tiếng Trung

Cách phát âm tiếng trung, cách đọc phiên âm tiếng Trung, qua video dễ hiểu, TỔNG HỢP LINK FULL, CẦN XEM TRƯỚC KHI chính thức NHẬP MÔN HỌC TIẾNG TRUNG CÙNG CÔ ĐÀO HẠNH...

Lớp tiếng Trung trẻ em
KẾT NỐI FACEBOOK
LỚP TIẾNG ANH
Các con đang học Ôn thi chuyên Anh và các con đang học các lớp Tiếng Anh cấp 1 -2 -3 tại lớp cô Đào Hạnh click xem mục này hoặc cập nhật Facebook Ôn thi chuyên Anh Ams & Chuyên ngữ - Cô Đào Hạnh để trau dồi thêm kiến thức mới mỗi tuần nhé, chúc các con ngày một giỏi giang, thi đỗ chuyên Anh
love you all, cô giáo Đào Hạnh
Bản quyền © 2013 thuộc về Lớp tiếng Trung chuyên học bằng chữ latin cô Đào Hạnh - Khâm thiên
Địa chỉ: Số nhà 221 - Ngõ Chợ Khâm Thiên - Quận Đống Đa- Hà Nội
Điện thoại: 0978.020.636
E-mail: daohanh86@gmail.com