Đăng nhập | Đăng ký
0978.020.636
Số nhà 221 - Ngõ Chợ Khâm Thiên
Bài giảng miễn phí
Học tiếng Trung tốt tại Hà Nội - Ngữ Âm
Đăng lúc: 23:15; ngày 18/11/2013; lượt xem 7939

Tiếng Trung Hà Nội - Bài giảng dạy tiếng Trung giao tiếp phần ngữ âm, quy tắc phát âm trong tiếng TRUNG và cách viết các nét bộ thủ trong tiếng Trung. Dành cho những bạn chưa có định hướng cần học tiếng Trung như thế nào

****** CÁC QUY TẮC PHÁT ÂM CƠ BẢN TRONG TIẾNG TRUNG

 


                                                           (Cho các bạn bắt đầu học tiếng trung)

A. Hệ thống thanh điệu cơ bản trong Hán ngữ:

1. Thanh điệu:

Thanh điệu là độ cao của âm có khả năng phân biệt nghĩa.
Thanh 1 - : đọc như không có dấu trong tiếng Việt nhưng kéo dài, ví dụ: bua (pua).
Thanh 2 / : viết và đọc đều giống thanh sắc trong tiếng Việt, ví dụ : búa (púa)
Thanh 3 v : viết giống chữ V đọc giống dấu hỏi trong tiếng Việt, ví dụ : buo (pủa)
Thanh 4 \: viết giống dấu huyền trong tiếng Việt, đọc trong khoảng giữa dấu huyền và dấu nặng, ví dụ: bò (pùa)
Thanh 5(thanh nhẹ) đọc như không dấu trong tiếng Việt nhưng đọc ngắn bằng ½ các thanh bình thường, ví dụ: bo (puo)

2. Biến điệu.

a. Biến điệu của thanh 3
Khi một âm tiết có thanh 3 đứng trước 1 âm tiết cũng có thanh 3, thì thanh thứ nhất đọc thành thanh 2. ví dụ:
Nǐ hǎo đọc thành ní hǎo
Fěn bǐ đọc thành Fén bǐ
b. Biến điệu của 一 (yì) và 不 bù
一 (yì) và 不 (bù) đứng trước âm tiết có thanh 4 biến điệu thành thanh 2, ví dụ: Yì jiàn đọc thành yí jiàn
Bù qù đọc thành bú qù

B. Hệ thống phụ âm trong tiếng trung:

Bo: đọc giống Pua trong tiếng Việt.
Po: đọc giống pua trong tiếng Việt nhưng bật hơi, luồng hơi bật mạnh khi đi ra ngoài.
Mo: đọc giống mua trong tiếng Việt trong đó o đọc là ưa.
Fo: đọc giống phua trong tiếng Việt, trong đó o đọc là ua.
De: đọc giống tơ trong tiếng Việt, trong đó e sẽ đọc là ơ.
Te: đọc giống thưa trong tiếng Việt , trong đó e đọc là ưa.
Ne: đọc giống nơ trong tiếng Việt.
Le: đọc giống lơ trong tiếng Việt,
Ge: đọc giống cưa trong tiếng Việt trong đó e sẽ đọc là ưa.
Ke: thẳng lưỡi, bật hơi, đọc giống khưa trong tiếng Việt nhưng bật hơi mạnh, trong đó e sẽ đọc là ưa.
He: thẳng lưỡi, không bật hơi, đọc giống khưa trong tiếng Việt, trong đó e sẽ đọc là ưa.
Ji > < qi zhi > < zi
Thẳng lưỡi thẳng lưỡi cong lưỡi thẳng lưỡi
Không bật hơi bật hơi không bật hơi không bật hơi
Đọc giống ch đọc giống tr Đọc giống ch Đọc giống ch
Ch > < ci shi > < si
Cong lưỡi thẳng lưỡi cong lưỡi thẳng lưỡi
Bật hơi Bật hơi
đọc giống tr đầu lưỡi đặt ở mặt sau hàm răng trên
ri : cong lưỡi, nhưng không rung lưỡi, đọc giống d nhưng đầu lưỡi cong lại.
Ch: cong lưỡi, bật hơi, đọc giống “tr” trong tiếng Việt.
Sh: cong lưỡi, không bật hơi, đọc gần giống “sư” trong tiếng Việt.
R: cong lưỡi nhưng không rung lưỡi. Đọc giống “r’ trong tiếng Việt nhưng không rung lưỡi.

C. Các hệ thống nguyên âm trong tiếng Trung:

a: đọc giống chữ “a” trong tiếng Việt nhưng đọc dài ra.
o: đọc giống chữa “uô” trong tiếng Việt nhưng đọc dài ra.
e: đọc giống chữ “ưa” hoặc “ơ” Việt trong tiếng Việt nhưng đọc dài ra.
i: đọc giống chữ “ i” hoặc " ư "trong tiếng Việt nhưng đọc dài ra.
u: đọc giống chữ “ u” trong tiếng Việt nhưng đọc dài ra.
ü : đọc giống chữ “ uy” trong tiếng Việt, nhưng phát âm tròn môi từ đầu đến cuối.
ai: đọc giống “ai” trong tiếng Việt.
ei: đọc giống “ây” trong tiếng Việt.
ao: đọc giống “ao” trong tiếng Việt.
ou: đọc giống “âu” trong tiếng Việt.
en: đọc giống “ân” trong tiếng Việt.
ie: đọc giống “i + ê” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành một âm.
an: đọc giống “an” trong tiếng Việt.
ang: đọc giống “ang” trong tiếng Việt.
ing: đọc giống “ing” trong tiếng Việt.
iou: đọc giống “i+yêu” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành 1 âm.
eng: đọc giống “âng” trong tiếng Việt.
ie: đọc giống “i+ê” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành 1 âm.
ong: đọc giống “ung” trong tiếng Việt.
ia: đọc giống “i+a” trong tiếng Việt.
iao: đọc giống “i+eo” trong tiếng Việt.
ian: đọc giống “i+an” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành 1 âm.
in: đọc giống “in” trong tiếng Việt.
iang: đọc giống “i+ang” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành 1 âm.
iong: đọc giống “i+ung” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành 1 âm.
er: đọc giống “ơ” trong tiếng Việt rồi uốn lưỡi thật nhanh.
ua: đọc giống “u+a” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành 1 âm.
uo: đọc giống “u+ô” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành 1 âm.
uai: đọc giống “oai” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành 1 âm.
uei: đọc giống “u+ây” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành 1 âm.
uan: đọc giống “oan” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành 1 âm.
uen: đọc giống “uân” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành 1 âm.
uang: đọc giống “oang” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành 1 âm.
ueng: đọc giống “uâng” trong tiếng Việt, nhưng đọc nhanh thành 1 âm.
üe : đọc giống “uê” trong tiếng Việt.
üan: đọc giống “oen” trong tiếng Việt.
ün: đọc giống “uyn” trong tiếng Việt.

D. Một số đặc điểm chú ý khi viết phiên âm.

1. Đối với “i” và các vận mẫu có “i” đứng đầu

* Nếu vận mẫu đó chỉ có một nguyên âm “i” thì sẽ thêm “y” ở trước vậ mẫu. Cụ thể là: i được viết thành yi
in được viết thành yin
ing được viết thành ying
* Nếu các vận mẫu do “i” đứng đầu có từ hai nguyên âm trở lên thì “i” được thay bằng “y”. Cụ thể là: ia được viết thành ya
ie được viết thành ye
iao được viết thành yao
iou được viết thành you
ian được viết thành yan
iang được viết thành yang
iong được viết thành yong

2. Đối với “u” các vận mẫu có “u” đứng đầu
* Nếu vận mẫu chỉ có một nguyên âm “u” thì thêm “w” vào trước “u”. Cụ thể là: u được viết thành wu
* Nếu các vận mẫu do “u” đứng đầu có hai từ nguyên âm trở lên thì “u” được thay bằng “w”. Cụ thể là:
ua được viết thành wa
uo được viết thành wo
uai được viết thành wai
uei được viết thành wei
uan được viết thành wan
uen được viết thành wen
uang được viết thành wang
ueng được viết thành weng

3. Đối với “ü” và các vận mẫu có “ü” ở đầu được thay thế bằng “yu”.
Cụ thể là:
ü được viết thành yu
üe được viết thành yue
üan được viết thành yuan
ün được viết thành yun

4. Các vận mẫu “uei”, “uen”, “iou”
Khi đứng sau các thanh mẫu thì được viết thành “ui”, “un”, “iu” nhưng vẫn đọc là “uei”, “uen”, “iou”. Ví dụ:
Viết đọc
Guǐ quẩy
Hūn huân
Jiǔ chiểu

5. Tổ phụ âm mặt lưỡi “j, q,x”
Chỉ kết hợp được với “i, ü” và các vận mẫu có “i, ü” đứng đầu, do đó được quy ước là khi viết có thể bỏ qua hai chấm trên “u” đi mà không thay đổi cách đọc. Ví dụ:
Qü viết thành qu
Xüe viết thành xue
Jün viết thành jun
Qüan viết thành quan
6. Cách viết nguyên âm “ü”:
Trên thực tế “ü” chỉ được viết “ü” là ü trong 4 trường hợp “nü, nüe, lü, lüe” còn các trường hợp khác đều được bỏ dấu hai chấm trên “ü” đi như đã trình bày ở phần 5.

      QUY TẮC VIẾT CHỮ HÁN


Chữ tiếng Hoa mới nhìn vào, cảm thấy rất phức tạp, khó viết, và không biết bắt đầu viết từ đâu. Nhưng thật ra cũng rất đơn giản, nếu như chúng ta nắm bắt được các quy tắc của nó, gồm:

1). Ngang trước sổ sau 十 木 干
2). Phẩy trước mác sau 人 入 乂
3). Trên trước dưới sau 二 公 文 字 早
4). Trái trước phải sau 小 水 竹 叫 什
5). Ngoài trước trong sau 月 用 罔 岡
6). Ngoài trước, ở trong, đóng khung sau 日 目 國
7). Giữa trước hai bên sau 小 水

Tiếng Hoa có tất cả là 214 bộ thủ cơ bản. Có bộ thủ biểu đạt được ý nghĩa, nhưng có bộ không tự mình biểu đạt ý nghĩa. Cho nên, người học viết chữ Hoa, tạm thời đừng để ý đến việc đọc được cái bộ đó, mà dùng tên Hán Việt để ghi nhớ nó là một bộ thủ (không nhớ tên nó cũng không sao, nhưng phải nhớ nó là một bộ thủ, rồi chúng ta sẽ gặp lại nó trong bài học, lúc đó, chúng ta sẽ đọc và thấy được ý nghĩa của nó ). Một khi đã nắm bắt được tất cả các bộ thủ đó, thì việc viết chữ Hoa sẽ trở thành chuyện nhỏ, còn có thể dùng những bộ thủ đó tra từ điển nữa đó các bạn.
Ví dụ:
想Chữ “xiăng” gồm có 3 bộ ghép lại : bộ Mộc, bộ Mục và bộ Tâm (bộ Mộc ở bên trái viết trước, sau đó tới bộ Mục ở bên phải, cuối cùng là bộ Tâm ở dưới.)
船 Chữ “chuán” gồm có 3 bộ ghép lại : bộ Chu, bộ Nhi và bộ Khẩu (bộ Chu ở bên trái viết trước, bộ Nhi ở bên phải nằm trên viết sau, cuối cùng là bộ khẩu ở dưới)

Tiếng Trung Hà Nội - cô Đào Hạnh – 0978.020.636- 

www.tiengtrunghanoi.com

- Số nhà 221 Ngõ chợ Khâm Thiên.

Giảng dạy (học) tiếng Trung, tiếng Anh phong cách chuẩn mực quốc tế

Dạy học TIẾNG TRUNG HOA , Đào tạo , Lớp học Tiếng Trung , Trung tâm dạy tiếng trung , cơ sở dạy tiếng trung , trung tâm ngoại ngữ , tiếng trung online , trực tuyến , đào tạo trực tuyến, bài hát tiếng trung hay nhất, nhạc hoa , giáo trình tiếng trung hoa, , online , trực tuyến , đào tạo tại nhà

Dạy tiếng Trung tốt nhất  www.tiengtrunghanoi.com

Điện thoại : 0978.020.636

Đào tạo , Lớp học Tiếng Trung , Trung tâm dạy tiếng trung , cơ sở dạy tiếng trung , trung tâm ngoại ngữ , tiếng trung online , trực tuyến , đào tạo trực tuyến, bài hát tiếng trung hay nhất, nhạc hoa , giáo trình tiếng trung hoa

 

Học viên học tại nhà tất cả các tỉnh thành trên cả nước, dạy tại nhà, cam kết dạy nói lưu loát nhanh

An Giang , Lạng Sơn , Bạc Liêu , Lào Cai , Bà Rịa - Vũng Tàu , Lâm Đồng , Bắc Kạn , Long An , Bắc Giang , Nam Định , Bắc Ninh ,Nghệ An , Bến Tre , Ninh Bình , Bình Dương , Ninh Thuận , Bình Định , Phú Thọ , Bình Phước , Phú Yên , Bình Thuận , Quảng Bình , Cao Bằng , Quảng Nam , Cà Mau , Quảng Ngãi , Cần Thơ - Hậu Giang , Quảng Ninh , Đà Nẵng , Quảng Trị , Đắk Lắk - Đắk Nông , Sóc Trăng , Đồng Nai , Sơn La , Đồng Tháp , Tây Ninh , Gia Lai, Thái Bình ,Hà Giang ,Thái Nguyên , Hà Nam , Thanh Hóa , Hà Nội

Dạy theo phương pháp hiện đại nhất

Đánh giá của học viên đã từng tham gia khoá học tại nhà cô giáo ĐÀO HẠNH,  click tham khảo tại www.tiengtrunghanoi.com

SỐ NHÀ 221 NGÕ CHỢ KHÂM THIÊN

Phone: 0978.020.636

Mail: daohanh86@gmail.com

tag : dạy tiếng Trung | trung tâm tiếng trung uy tín tại hà nội | học tiếng trung tốt tại hà nội | học tiếng trung giao tiếp .

trung tâm tiếng trung uy tín tại hà nội

CÁC TIN KHÁC
Tài liệu tiếng Trung - Học tiếng Trung giao tiếp
 TIẾNG TRUNG TỔNG HỢP

Tổng hợp tất cả các link VIDEO dạy học tiếng Trung, video miễn phí rất đặc sắc, GAME, bài hát phụ chú biên soạn công phu đủ cả chữ Hán, cách đọc âm latin, dịch nghĩa và chú giải của cô giáo Đào Hạnh giúp bạn học nhanh hơn và tìm hiểu về lớp chất lượng cao...

 Học bài hát tiếng Trung - ca khúc tiếng Trung hay nhất

HỌC TIẾNG TRUNG QUA CÁC BÀI HÁT, Học bài hát tiếng Trung , kèm lời dẫn giải chi tiết của cô ĐÀO HẠNH

 Tiếng TRUNG giao tiếp (kèm video)

Tiếng TRUNG giao tiếp (kèm video)- bao gồm 100 bài học video miễn phídễ hiểu cho các học trò lớp cô Đào Hạnh.

 TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI

Giáo trình dạy TRỰC TIẾP + TỪ XA, dạy online,... chuẩn tiếng Trung cho người đi làm, kinh doanh, phục vụ mục đích kiếm tiền, thăng tiến tại môi trường đối tác TQ, Đài Loan, Singapore..HỌC XONG DÙNG ĐƯỢC.

 TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐIỂM

Từ vựng tiếng Trung theo chủ điểm, Video Youtube kênh phát ĐÀO HẠNH, và các Flashcard song ngữ học tiếng trung, có tranh trên facebook tiengtrunghanoi.com, cô giáo biên soạn chi tiết tạo hứng thú học tập tiếng Trung hiệu quả

 PHÁT ÂM + NHẬP MÔN học tiếng Trung

Cách phát âm tiếng trung, cách đọc phiên âm tiếng Trung, qua video dễ hiểu, TỔNG HỢP LINK FULL, CẦN XEM TRƯỚC KHI chính thức NHẬP MÔN HỌC TIẾNG TRUNG CÙNG CÔ ĐÀO HẠNH...

Lớp tiếng Trung trẻ em
KẾT NỐI FACEBOOK
LỚP TIẾNG ANH
Các con đang học Ôn thi chuyên Anh và các con đang học các lớp Tiếng Anh cấp 1 -2 -3 tại lớp cô Đào Hạnh click xem mục này hoặc cập nhật Facebook Ôn thi chuyên Anh Ams & Chuyên ngữ - Cô Đào Hạnh để trau dồi thêm kiến thức mới mỗi tuần nhé, chúc các con ngày một giỏi giang, thi đỗ chuyên Anh
love you all, cô giáo Đào Hạnh
Bản quyền © 2013 thuộc về Lớp tiếng Trung chuyên học bằng chữ latin cô Đào Hạnh - Khâm thiên
Địa chỉ: Số nhà 221 - Ngõ Chợ Khâm Thiên - Quận Đống Đa- Hà Nội
Điện thoại: 0978.020.636
E-mail: daohanh86@gmail.com